سربیشه رتبه اول استفاده از کلاه وکمربند ایمنی را در استان دارد


سربیشه رتبه اول استفاده از کلاه و کمربند ایمنی را در استان دارد

صفحه S01 خراسان جنوبی ، شماره سریال 17208 ، تاریخ انتشار 871203

; ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٧