اختصاص یک میلیارد و 600 میلیون ریال به فضاهای مذهبی شهرستان سربیشه

اختصاص یک میلیارد و 600 میلیون ریال به فضاهای مذهبی شهرستان سربیشه

صفحه S02 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17197 ، تاریخ انتشار 871117

 

امسال یک میلیارد و 600 میلیون ریال به فضاهای مذهبی شهرستان سربیشه اختصاص یافت.براتی فرماندار سربیشه گفت: از این میزان اعتبار 500 میلیون ریال به احداث مساجد، 600 میلیون ریال به حوزه علمیه، 100 میلیون ریال به تجهیز و تعمیر دفتر امام جمعه و 400 میلیون ریال هم به بازسازی بقاع متبرکه شهرستان اختصاص یافت.

 

صفحه S02 خبر (جنوبی) ، شماره سریال 17197 ، تاریخ انتشار 871117

 

امسال یک میلیارد و 600 میلیون ریال به فضاهای مذهبی شهرستان سربیشه اختصاص یافت.براتی فرماندار سربیشه گفت: از این میزان اعتبار 500 میلیون ریال به احداث مساجد، 600 میلیون ریال به حوزه علمیه، 100 میلیون ریال به تجهیز و تعمیر دفتر امام جمعه و 400 میلیون ریال هم به بازسازی بقاع متبرکه شهرستان اختصاص یافت.

/ 0 نظر / 2 بازدید