جشنواره بازی های بومی محلی در علی آباد سربیشه برگزار شد

جشنواره بازی های بومی محلی در علی آباد برگزار شد

صفحه S08 شهرستانها (جنوبی) ، شماره سریال 17204 ، تاریخ انتشار 871127

 

شفیعی- جشنواره بازی های بومی و ملی با عنوان های جام سیمرغ از سوی هیئت روستایی و عشایری و اداره تربیت بدنی سربیشه، در روستای علی آباد این شهرستان برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در بخش بانوان جشنواره، مسابقات در رشته های طناب زنی، یک قل دو قلو و داژبال برگزار شد که هانیه پاک رو و محبوبه آذری در داژبال و زهرا و طیبه روحی در یک قل دو قل و مرضیه پاک رو در طناب زنی مقام آوردند.

بنا بر این گزارش در گروه برادران بازی های محلی الک دولک، هفت سنگ، الاغ سواری و... برگزار شد.

ملکی، سرپرست اداره تربیت بدنی سربیشه با اشاره به این که این جشنواره برای فعال شدن فعالیت های ورزشی در روستاها برگزار شد، گفت: خانه های ورزشی در بیشتر روستاها راه اندازی می شود.

در پایان برگزیدگان مسابقات تجلیل شدند.

/ 0 نظر / 3 بازدید