کتابخانه عمومی شهر مود افتتاح شد

کتابخانه عمومی شهر مود در فضایی مشتمل بر 100 متر مربع افتتاح شد.این کتابخانه دو هزار جلد کتاب دارد. در فضایی مشتمل بر 100 متر مربع افتتاح شد.این کتابخانه دو هزار جلد کتاب دارد.

/ 0 نظر / 2 بازدید